CAO SU HÒA HIỆP HƯNG

09-03-2016

 

Thông tin dự án

Vị trí : Tỉnh Tây Ninh
Chủ đầu tư : Cao Su Hòa Hiệp Hưng
Loại nước thải  : Nước thải cao su
Mục đích thiết kế : Đạt chuẩn xả thải
Ngày hoạt động : Tháng 10/2014
Công suất : 1000 m3/ ngày
Thiết kế : Greentech
Thi công  : Greentech
Tiêu chuẩn xả thải  : QCVN 01:2008/BTNMT, Cột ACao Su Hòa Hiệp Hưng

Xã Tân Phong, phường Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải

 Một số hình ảnh trong trạm xử lý nước thải 

 

Dự án khác